TCAS64 รอบ 1 Portfolio เรียนดี-ความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio เรียนดี-ความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS64 รอบ 1 Portfolio ประเภท ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

ประเภทที่รับสมัคร

 • ประเภทเรียนดี
 • ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา
  • ด้านดนตรี (ดนตรีพื้นเมือง, ดนตรีไทย, ดนตรีสากล)
  • ด้านนาฏศิลป์
  • ด้านศิลปะและหัตถกรรม
  • ด้านผู้นำ
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • ดนตรีศึกษา
  • พลศึกษา
  • การศึกษาพิเศษ
  • จิตวิทยาและการแนะแนว
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เคมี/ควบ 2 ปริญญา
  • ชีววิทยา/ควบ 2 ปริญญา
  • จุลชีววิทยา/ควบ 2 ปริญญา
  • ฟิสิกส์/ควบ 2 ปริญญา
  • คณิตศาสตร์/ควบ 2 ปริญญา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม/ควบ 2 ปริญญา
  • สาธารณสุขศาสตร์/ควบ 2 ปริญญา
  • คหกรรมศาสตร์/ควบ 2 ปริญญา
  • (หน้า 11)
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • จุลชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
  • คหกรรมศาสตร์
  • บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • วิทยาลัยการพยาบาล
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน (ภาษาอังกฤษ)
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ดนตรีสากล
  • (หน้า 13)
 • วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  • การพัฒนาชุมชน
  • นิติศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • การเมืองท้องถิ่น
  • การบริหารจัดการภาครัฐ
  • การปกครองท้องถิ่น
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การท่องเที่ยวและบริการ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • นิเทศศาสตร์
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การตลาด
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  • การจัดการ
  • ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • (หน้า 14)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
  • การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • (หน้า 14)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิก
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • (หน้า 15)

สาขาที่เปิดรับ – ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 16)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การตลาด
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  • การจัดการ
  • (หน้า 16)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • (หน้า 17)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. กศน. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละ สาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละ ประเภทการรับกำหนด
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบปฏิบัติ

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: