รับตรง64 ประเภทโควตา ภาคปกติ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ 2564

รับตรง64 ประเภทโควตา ภาคปกติ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิตอล
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาธารณสุขชุมชน
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • (หน้า 6)
 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การประถมศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • ดนตรีศึกษา
  • พลศึกษา
  • การสอนภาษาจีน
  • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ศิลปะและการออกแบบ
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การบัญชี
  • (หน้า 8)
 • วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชาการ
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน และ/หรือสอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: