TCAS64 รอบ 1 พยาบาลของชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2564

TCAS64 รอบ 1 พยาบาลของชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีภูมิลำเนาและที่ตั้งโรงเรียนอยู่ในจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.75 คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีใบรับรองจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ยืนยันการสนับสนุนทุนการศึกษาและการจ้างงานเมื่อจบการศึกษา
 • ได้รับการฝึกปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลของรัฐ เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 3 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (อยู่ในระบบ TCAS)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 14 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์