TCAS64 รอบ 2 โครงการทุนเพชรสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2564

TCAS64 รอบ 2 โครงการทุนเพชรสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS64 รอบ 2 โควตา โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • การศึกษาปฐมวัย
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • จุลชีววิทยา
  • อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์
  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
  • (หน้า 7)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • จิตรกรรม
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
  • ดนตรี
  • นาฏศิลป์ไทย
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
  • ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การบัญชี
  • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
  • (หน้า 8)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • การจัดการอีสปอร์ต
  • นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 8)
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
  • การแพทย์แผนไทย
  • การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
  • (หน้า 8)
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • ธุรกิจพาณิชย์นาวี
  • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชา
 • (หน้า 3, 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 30 ทุน
 • (หน้า 7, 18)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบวิชาเฉพาะ
 • (หน้า 7, 15)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2564
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์