รับตรง64 โครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2564

รับตรง64 โครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม
  • การจัดการโลจิสติกส์-ห้องเรียนจังหวัดนครปฐม
  • การจัดการโลจิสติกส์-ห้องเรียนกรุงเทพฯ
  • (หน้า 3)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
  • การเมืองการปกครอง-ห้องเรียนกรุงเทพฯ
  • การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  • การจัดการคุณภาพ-ห้องเรียนกรุงเทพฯ
  • การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
  • (หน้า 3)
 • ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 4)
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 4)
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
  • การเมืองการปกครอง
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการคุณภาพ
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
  • กัญชาเวชศาสตร์-ห้องเรียนกรุงเทพ
  • การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ-ห้องเรียนกรุงเทพฯ
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชาทั้งหมด
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 550 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 9 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์