รับตรง64 โควตา Portfolio วุฒิ ปวช./ปวส. ราชมงคลธัญบุรี 2564

รับตรง64 โควตา Portfolio วุฒิ ปวช./ปวส. ราชมงคลธัญบุรี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา Portfolio วุฒิ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • รับวุฒิ ปวช.
   • การท่องเที่ยว
   • การจัดการโรงแรม
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   • อุตสาหกรรมการบริการการบิน
  • รับวุฒิ ปวส.
   • การจัดการการโรงแรม
   • การท่องเที่ยว
  • (หน้า 8)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • รับวุฒิ ปวช.
   • ครุศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
   • ครุศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล
   • ครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
   • ครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
   • ครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา
   • นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • รับวุฒิ ปวส.
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
   • อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
   • เทคโนโลยีการผลิต
  • (หน้า 11)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • รับวุฒิ ปวช.
   • การผลิตพืช
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 15)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • รับวุฒิ ปวช.
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ
   • วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
   • วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม
   • วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ
   • วิศวกรรมอาหาร
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
  • รับวุฒิ ปวส.
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมระบบราง
   • วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ
   • วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมอุตสาหกรรมพลาสติก
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
  • (หน้า 17)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • รับวุฒิ ปวช.
   • การตลาด
   • การค้าปลีก
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การเงิน
   • การบัญชี
   • การจัดนิทรรศการและการตลาดเชิงกิจกรรม
   • นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ
  • รับวุฒิ ปวส.
   • การตลาด
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การบัญชี
   • นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ
  • (หน้า 22)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • รับวุฒิ ปวช.
   • การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย
   • อาหารและโภชนาการ
   • ศิลปะประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์
  • รับวุฒิ ปวส.
   • การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย
   • อาหารและโภชนาการ
   • ศิลปะประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์
  • (หน้า 26)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • รับวุฒิ ปวช.
   • จิตรกรรม
   • ทัศนศิลป์
   • ศิลปะไทย
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • ออกแบบภายใน
   • นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
   • นาฏศิลป์ไทยศึกษา
   • ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
   • ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
   • ศิลปศึกษา
  • (หน้า 29)
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • รับวุฒิ ปวช.
   • เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
   • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีสื่อดิจิตอล
   • เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลและบรรจุภัณฑ์
   • เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • รับวุฒิ ปวส.
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลและบรรจุภัณฑ์
  • (หน้า 33)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • รับวุฒิ ปวช.
   • คณิตศาสตร์
   • ชีววิทยาประยุกต์
   • สถิติประยุกต์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
  • (หน้า 36)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • รับวุฒิ ปวช.
   • สถาปัตยกรรม
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • (หน้า 41)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับปวช.3 หรือปวส.2 จากทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 กันยายน – 1 พฤศจิกายน 2563
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: