TCAS64 รอบ 1 Portfolio ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ม.ราชภัฏชัยภูมิ 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ม.ราชภัฏชัยภูมิ 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS64 รอบ 1 Portfolio ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาธารณสุขชุมชน
  • ศิลปะและการออกแบบ
  • นวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ
  • (หน้า 5)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • (หน้า 5)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การท่องเที่ยวและการบริการ
  • การจัดการ
  • การเงิน
  • ธุรกิจดิจิตอล
  • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • (หน้า 6)
 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • พลศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สังคมศึกษา
  • (หน้า 7)
 • โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม แต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 615 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (อยู่ในระบบ TCAS64)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์