TCAS64 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2564 (2 รอบ)

TCAS64 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2564 (2 รอบ)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (2 รอบ)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Grade 12 หรือ Year 13 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการเฉพาะทาง ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • อายุ 16-25 ปีบริบูรณ์
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนที่รับ

 • รอบที่ 1
  • 28 คน
 • รอบที่ 2
  • 4 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (ยืนยันสิทธิ์ TCAS ในรอบ Portfolio และรอบโควตา)
 • (หน้า 4, 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1
  • 1 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2563
 • รอบที่ 2
  • 1 – 31 มีนาคม 2564
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์