รับตรง64 โครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 2 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2564

รับตรง64 โครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 2 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 2 คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

เงื่อนไขการรับทุน

 • เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาตามโครงการแล้ว จะต้องปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นท้องถิ่นภูมิลำเนาของตนตามความต้องการของทางราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี

ทุนการศึกษา

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท/คน/ปี
 • ค่าที่พัก 2,000 บาท/คน/เดือน
 • ค่าครองชีพ 6,000 บาท/คน/เดือน
 • ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น 2,000 บาท/คน/เดือน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2563
 • เป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจนตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันตามที่กำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม
 • (หน้า 3, 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 22 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นประวัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 ตุลาคม 2563
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์