TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระนครเหนือ 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระนครเหนือ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล (หน้า 5)
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หน้า 5)
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ-หลักสูตรนานาชาติ (หน้า 5)
  • วิศวกรรมเครื่องกล-หลักสูตรนานาชาติ (หน้า 5)
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หน้า 9)
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หน้า 7)
  • วิศวกรรมการผลิต (หน้า 11)
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หน้า 12)
  • วิศวกรรมเคมี (หน้า 13)
  • วิศวกรรมเคมี-หลักสูตรนานาชาติ (หน้า 14)
  • วิศวกรรมโยธา (หน้า 16)
  • วิศวกรรมอุตสาหการ (หน้า 15)
  • วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (หน้า 19)
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์ (หน้า 21)
  • วิศวกรรมวัสดุ (หน้า 23)
  • วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม-หลักสูตรนานาชาติ (หน้า 24)
  • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด-มจพ.ปราจีนบุรี (หน้า 25)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.75
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติ จะใช้ผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษในการพิจารณา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 217 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 18 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์