TCAS64 รอบ 1 โควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระนครเหนือ 2564

TCAS64 รอบ 1 โควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระนครเหนือ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอล ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอล
  • วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล-หลักสูตรนานาชาติ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี
 • หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS TOEFL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวนที่รับ

 • รวม 40 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์