TCAS64 รอบ 1 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยพะเยา 2564

TCAS64 รอบ 1 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยพะเยา 2564

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • การประมง
  • เกษตรศาสตร์
  • ความปลอดภัยทางอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • สัตวศาสตร์ +การจัดการธุรกิจ/ควบ 2 ปริญญา
  • การประมง +บริหารธุรกิจ/ปริญญาตรีควบปริญญาโท
  • ความปลอดภัยทางอาหาร +บริหารธุรกิจ/ปริญญาตรีควบปริญญาโท
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ +ภาษาอังกฤษ/ควบ 2 ปริญญา
  • (หน้า 7)
 • คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/ปริญญาตรีควบปริญญาโท
  • การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม +วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ปริญญาตรีควบปริญญาโท
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
  • วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
  • สถิติ
  • ชีววิทยา/ปริญญาตรีปริญญาโท
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • (หน้า 8)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 9)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
  • ดนตรีและนาฏศิลป์
  • ศิลปะและการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)ของโรงเรียนตามที่กำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 635 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์