TCAS64 รอบ 1 โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษา ม.พะเยา 2564

TCAS64 รอบ 1 โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษา ม.พะเยา 2564

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • การประมง
  • ความปลอดภัยทางอาหาร
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ+ภาษาอังกฤษ/ควบ 2 ปริญญา
  • (หน้า 6)
 • คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 6)
 • คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
  • การจัดการการสื่อสาร
  • การจัดการสื่อใหม่
  • การเงินและการธนาคาร
  • การจัดการธุรกิจ
  • การตลาด
  • การท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
  • วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
  • สถิติ
  • ชีววิทยา/ตรีควบโท
  • (หน้า 7)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • (หน้า 7)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
  • ดนตรีและนาฏศิลป์
  • ศิลปะและการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับ ปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,050 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์