TCAS64 รอบ 1 Portfolio สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา,ฟิสิกส์) 60 คน
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 30 คน
  • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 15 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือปวช.3 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เคยผ่านการแข่งขัน/อบรม/หรือศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 105 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (อยู่ในระบบ TCAS)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1-21 ตุลาคม 2563
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์