TCAS64 รอบ 1 Portfolio สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1,100 คน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-หลักสูตรนอกเวลา 90 คน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น-หลักสูตรนอกเวลา 90 คน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-หลักสูตรนอกเวลา 35 คน
 • กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ 50 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,365 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (อยู่ในระบบ TCAS)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1-21 ตุลาคม 2563
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์