TCAS64 รอบ 1 Portfolio ศาสตร์และศิลป์ดิจิตอล ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio ศาสตร์และศิลป์ดิจิตอล ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิตอล ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • เทคโนโลยีดิจิตอล 90 คน
 • นิเทศศาสตร์ดิจิตอล 45 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เทคโนโลยีดิจิตอล
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • นิเทศศาสตร์ดิจิตอล
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับด้านนิเทศศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์ดิจิตอล
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 135 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (อยู่ในระบบ TCAS)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1-21 ตุลาคม 2563
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์