รับตรง64 ยื่น Portfolio ม.6 ปวช. ปวส. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2564

รับตรง64 ยื่น Portfolio ม.6 ปวช. ปวส. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ – คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

 • ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • การจัดการอุตสาหกรรมเ
  • ทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิต
  • วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย-เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 • ระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการอุตสาหกรรม
 • ระดับปริญญาตรี เทียบโอน 2 ปีครึ่ง
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  • เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4, 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 300 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ต้องเข้าระบบ TCAS)
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์