รับตรง64 ยื่น Portfolio ม.6 ปวช. ปวส. คณะบริหารธุรกิจ พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2564

รับตรง64 ยื่น Portfolio ม.6 ปวช. ปวส. คณะบริหารธุรกิจ พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ม.6 ปวช. ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

[วุฒิ ม.6]

 • (หน้า 2-7)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
  • การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 240 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (วุฒิ ม.6 ต้องเข้าระบบ TCAS)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 6)

[วุฒิ ปวช.]

 • (หน้า 8-15)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
  • การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
 • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับปวช 3 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 10)

จำนวนที่รับ

 • รวม 140 คน
 • (หน้า 10)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 11)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 12)

[วุฒิ ปวส.]

 • (หน้า 16-27)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า-เทียบโอน
  • การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม-เทียบโอน
 • (หน้า 17)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับปวส.2 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 18)

จำนวนที่รับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 17)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 19)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 19)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 20)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์