รับตรง64 โควตาโรงเรียนเครือข่าย 1 และโควตา STEM คณะอุตสาหกรรมเกษตร พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2564

รับตรง64 โควตาโรงเรียนเครือข่าย 1 และโควตา STEM คณะอุตสาหกรรมเกษตร พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาโรงเรียนเครือข่าย 1 และโควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

(โควตาโรงเรียนเครือข่าย 1)

 • (หน้า 2 – 11)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ต้องศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน 42 เขตการศึกษา
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 120 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 กันยายน – 14 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 7)

(โควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา/STEM)

 • (หน้า 12-21)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 • (หน้า 13)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 14)

จำนวนที่รับ

 • รวม 120 คน
 • (หน้า 16)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 16)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 16)

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 กันยายน – 14 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 17)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์