TCAS64 รอบ 1 โควตาเรียนดี ม.6 ปวช. ปวส. คณะวิศวะ พระนครเหนือ-ระยอง 2564

TCAS64 รอบ 1 โควตาเรียนดี ม.6 ปวช. ปวส. คณะวิศวะ พระนครเหนือ-ระยอง 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเรียนดี ม.6 ปวช. ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตระยอง ประจำปีการศึกษา 2564

[หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี]

 • หน้า 2-7

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมโลหการ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับปวช.3 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โดยต้องผ่านการเรียนรู้ในกลุ่มสาระคณิต-วิทย์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตหรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 180 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 6)

[หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ต่อเนื่อง 2-3 ปี]

 • หน้า 8-11

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ ต่อเนื่อง ภาคปกติ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาปวส.2 สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างแมคคานิค ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช่างเครื่องมือวัด ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สำเร็จการศึกษาปวส.2 สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างแมคคานิค ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช่างเครื่องมือวัด ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • และ มีประสบการณ์ทำงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 8, 10)

จำนวนที่รับ

 • 15 คน
 • (หน้า 10)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2564
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์