TCAS64 รอบ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2564

TCAS64 รอบ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตระยอง ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมโลหการ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับปวช.3 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โดยต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว ตราด ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออก
  • หรือ สำเร็จการศึกษาและสถานศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออก
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 75 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2564
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์