TCAS64 รอบ 1 โควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจ พระนครเหนือ-ระยอง 2564

TCAS64 รอบ 1 โควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจ พระนครเหนือ-ระยอง 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตระยอง ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบัญชีบริหาร
  • ธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 550 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์