TCAS64 รอบ 2 โควตาพื้นที่ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2564

TCAS64 รอบ 2 โควตาพื้นที่ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 2 โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตระยอง ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมโลหการ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นปวช.3 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โดยต้องผ่านการเรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดระยอง ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาจังหวัดระยอง
  • หรือ สำเร็จการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดระยอง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 70 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (เข้าสู่ระบบ TCAS เฉพาะ ม.6)
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2564
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์