ปฏิทิน TCAS64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564

ปฏิทิน TCAS64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศกำหนดการการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

(เฉพาะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, วิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน วิทยาเขตอื่นให้ติดตามแยกอีกครั้ง)

กำหนดการ

 • รอบ 1 Portfolio
  • รับสมัคร
   • ครั้งที่ 1 … 5 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564
   • ครั้งที่ 2 … 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2564
  • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
   • ครั้งที่ 1 … 22 มกราคม 2564
   • ครั้งที่ 2 … 11 กุมภาพันธ์ 2564
  • สอบสัมภาษณ์
   • ครั้งที่ 1 … 30 มกราคม 2564
   • ครั้งที่ 2 … 15 กุมภาพันธ์ 2564
  • ทปอ. ประกาศผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ … 22 กุมภาพันธ์ 2564
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS … 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
  • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS … 24-25 กุมภาพันธ์ 2564
  • ประกาศผู้ยืนยันสิทธิ์ รอบ 1 … 27 กุมภาพันธ์ 2564
 • รอบ 2 Quota
  • รับสมัคร … 5 – 23 มีนาคม 2564
  • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ … 2 พฤษภาคม 2564
  • สอบสัมภาษณ์ … 5 พฤษภาคม 2564
  • ประกาศผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ … 10 พฤษภาคม 2564
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS … 10 – 11 พฤษภาคม 2564
  • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS … 12-13 พฤษภาคม 2554
  • ประกาศผู้มีสิทธิ์ รอบ 2 … 15 พฤษภาคม 2564
 • รอบ 3 Admission
  • รับสมัคร … 7 – 15 พฤษภาคม 2564
  • ประกาศผลคัดเลือก ครั้งที่ 1 … 26 พฤษภาคม 2564
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ … 26-27 พฤษภาคม 2564
  • ประกาศผลคัดเลือก ครั้งที่ 2 … 1 มิถุนายน 2564
  • ยืนยันสิทธิ์ … อัตโนมัติ
  • สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย … 4 มิถุนายน 2561
  • ประกาศผู้ยืนยันสิทธิ์ … 10 มิถุนายน 2554

คุณลักษณะ

 • รอบ 1 Portfolio
  • ใช้ความสามารถพิเศษ ผลงาน ประวัติต่างๆ ไม่ใช้คะแนนสอบ
  • สามารถสมัครได้คนละ 1 โครงการ ต่อ 1 วิทยาเขต
 • รอบ 2 Quota
  • ใช้คะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ
  • ใช้คะแนนสอบ ข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ
  • สามารถสมัครได้คนละ 1 โควตาต่อ 1 วิทยาเขต
  • รายละเอียดการรับสมัครแต่ละโควตาอาจแตกต่างกัน
  • การรับรอบ 1 และรอบ 2 ของวิทยาเขตต่างๆ ให้ติดตามแยกอีกครั้ง
 • รูปแบบ 3 Admission
  • รูปแบบ 3 ใช้คะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT วิชาสามัญ ตามสาขาวิชากำหนด
  • รูปแบบ 4 ใช้คะแนน GPAX 20%, O-NET 30%, GAT/PAT 50%
  • เลือกสมัครได้สูงสุดไม่เกิน 10 อันดับ โดยเลือกเกณฑ์ Admission 1 และหรือ Admission 2 ได้

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เพิ่มเติม

ปฏิทิน TCAS64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564