โครงการรับตรง จัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 13 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2557

โครงการรับตรง จัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 13 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 13 ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย 80 คน
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • การจัดการอุตสาหกรรม 80 คน
  • เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 40 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์ 60 คน
  • การจัดการนวัตกรรมสังคม 40 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 45 คน
  • การจัดการธุรกิจบริการ 40 คน
  • การประกอบธุรกิจบริการ 40 คน
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 40 คน
  • การเงินการธนาคาร 80 คน
  • การตลาด 120 คน
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 คน
  • การบัญชี 80 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรเทคนิค (ปวท.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่ามาแล้ว สามารถนำผลการเรียนที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาตรี หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มายื่นเรื่องขอเทียบโอนรายวิชา ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามหลักสูตรของสาขาวิชา ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

จำนวนรับ

 • รวม 825 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ