TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระนครเหนือ 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระนครเหนือ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ – คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 • หลักสูตร 5 ปี
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา-วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • หลักสูตร 4 ปี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีความประพฤติดี โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือวิทยาลัยเป็นผู้รับรอง
 • กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 แต่ไม่น้อยกว่า 2.50 และ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่าในระดับภาค ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากำหนด ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 75 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (อยู่ในระบบ TCAS)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 3, 4)
หน้า: 1 2 3 4