รับตรง64 โควตาเรียนดี ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พระนครเหนือ 2564

รับตรง64 โควตาเรียนดี ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พระนครเหนือ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน โควตาเรียนดี วุฒิ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2-3 ปี
  • เทคโนโลยีการเชื่อม
  • เทคโนโลยีเครื่องกล-ออกแบบเครื่องกล
  • เทคโนโลยีเครื่องกล-ออกแบบแม่พิมพ์
  • เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีแมคคาโทนิก-โครงการสมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัดและควบคุม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 3 ปี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-สร้างเครื่องจักรกล-เทียบโอน
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล-เทียบโอน
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล-เทียบโอน-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ-เทียบโอน
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์-เทียบโอน
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์-เทียบโอน-สมทบพิเศษ
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับ ปวส.2
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 520 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 29 ตุลาคม 2563
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์