รับตรง64 เรียนดี ประพฤติดี ปวช./ปวส. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระนครเหนือ 2564

รับตรง64 เรียนดี ประพฤติดี ปวช./ปวส. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระนครเหนือ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี วุฒิ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ – คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 • หลักสูตร 5 ปี – ผู้จบ ปวช.
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา-วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตร 4 ปี – ผู้จบ ปวช.
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี – ผู้จบ ปวส.
  • วิศวกรรมเครื่องกล-รอบบ่าย
  • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม-รอบเช้า
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์-รอบบ่าย
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง-รอบบ่าย
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์-รอบบ่าย
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-รอบเช้า
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับ ปวช.3 หรือปวส.2
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีความประพฤติดี โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือวิทยาลัยเป็นผู้รับรอง
 • กรณีที่ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75 แต่ไม่น้อยกว่า 2.50 และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่าในระดับภาค ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม แต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 6)

จำนวนที่รับ

 • รวม 316 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์