รับตรง64 โควตา ปวส. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2564

รับตรง64 โควตา ปวส. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประเภทโควตา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

ประเภทโควตาที่เปิดรับ

 • กลุ่มโควตาเรียนดี
 • กลุ่มโควตาพื้นที่
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ – คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

 • ระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการอุตสาหกรรม
 • ระดับปริญญาตรี เทียบโอน 2 ปีครึ่ง
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  • เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มโควตาเรียนดี
  • กำลังศึกษาชั้น ปวส.2 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • กลุ่มโควตาพื้นที่
  • กำลังศึกษาชั้น ปวส.2 หรือเทียบเท่า ที่มีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด สระบุรี มาอย่างน้อย 1 ปี
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 300 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • กลุ่มโควตาเรียนดี
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
 • กลุ่มโควตาพื้นที่
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2563
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์