TCAS64 รอบ 1 Portfolio 5,380 คน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio 5,380 คน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS64 รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา
  • รวม 336 คน
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คหกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์
  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
  • ชีววิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • นิติวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ
  • รวม 340 คน
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
  • การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
  • การจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ
  • นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีพลังงาน
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • รวม 348 คน
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  • การจัดการพัฒนาสังคม
  • การจัดการทางวัฒนธรรม
  • การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
  • การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์
  • การปกครองท้องถิ่น
  • การบริหารภาครัฐและเอกชน
  • นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
  • การบริหารงานตำรวจ
  • นิติศาสตร์
  • รวม 1223 คน
  • (หน้า 4)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • จิตรกรรม
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
  • ดนตรี
  • นาฏศิลป์ไทย
  • ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
  • รวม 271 คน
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • วารสารศาสตร์
  • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
  • การโฆษณาและสื่อสารการตลาด
  • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การเงินการธนาคาร
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การประกอบการธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจบริการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
  • รวม 904 คน
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  • การจัดการคุณภาพ
  • การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
  • การจัดการอีสปอร์ต
  • นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ
  • นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ-หลักสูตร 2 ภาษา
  • นวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม-หลักสูตร 2 ภาษา
  • นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิตอล-หลักสูตร 2 ภาษา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
  • การเมืองการปกครอง
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • รวม 527 คน
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • รวม 32 คน
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
  • การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
  • กัญชาเวชศาสตร์
  • เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
  • การแพทย์แผนจีน
  • รวม 221 คน
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • ธุรกิจพาณิชย์นาวี
  • การจัดการการขนส่ง
  • การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
  • การจัดการโลจิสติกส์-หลักสูตรนานาชาติ
  • รวม 656 คน
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการธุรกิจดิจิตอล
  • ธุรกิจการบิน-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการท่องเที่ยว-หลักสูตรนานาชาติ
  • นวัตกรรมการโรงแรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • ธุรกิจภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
  • คณิตศาสตร์-ครุศาสตรบัณฑิต(2 ภาษา)
  • รวม 328 คน
  • (หน้า 8)
 • วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
  • การสร้างภาพยนตร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • รวม 48 คน
  • (หน้า 8)
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  • รวม 69 คน
  • (หน้า 8)
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • รวม 32 คน
  • (หน้า 8)
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  • รวม 48 คน
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ในบางสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 9, 13, 17)

จำนวนที่รับ

 • รวม 5,380 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบปฏิบัติ
 • (อยู่ในระบบ TCAS)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 19)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม 2563 – 6 มกราคม 2564
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: