TCAS64 รอบ 1 Portfolio พยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio พยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต TCAS Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรือมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับส่วนสูง
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 70 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม 2563 – 6 มกราคม 2564
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์