TCAS64 รอบ 1 Portfolio เด็กดีมีที่เรียน ม.มหาสารคาม 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio เด็กดีมีที่เรียน ม.มหาสารคาม 2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน ระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • (หน้า 3)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • (หน้า 3)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • โภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • จุลชีววิทยา
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • (หน้า 4)
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • สิ่งแวดล้อมศึกษา
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • สารสนเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สื่อนฤมิต
  • ภูมิสารสนเทศ
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมผังเมือง
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • นฤมิตศิลป์
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • การจัดการงานก่อสร้าง
  • (หน้า 5)
 • คณะการบัญชีและการจัดการ
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบริหารการเงิน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • (หน้า 5)
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรม
  • การจัดการการท่องเที่ยว-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 5)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ-หลักสูตรนานาชาติ
  • ภาษาจีน
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ประวัติศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชนและสังคม
  • ภูมิศาสตร์
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เขมร
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-ลาว
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เวียดนาม
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • (หน้า 6)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • คณิตศาสตร์
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาไทย
  • การศึกษาปฐมวัย
  • จิตวิทยา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ศิลปะการแสดง
  • การจัดการวัฒนธรรม
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • ดุริยางคศาสตร์
  • ดนตรีศึกษา
  • (หน้า 6)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นนักเรียนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ให้บริการแก่สังคม ที่มีหลักฐานประจักษ์ชัดเจน และมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด
 • เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาเท่านั้น
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 462 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนก่อน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563
 • (หน้า 7)
 • (โรงเรียนต้องคัดเลือกก่อนให้นักเรียนสมัคร)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: