TCAS64 รอบ 1 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน ม.ศิลปากร 2564 (ช่วงที่ 2)

TCAS64 รอบ 1 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน ม.ศิลปากร 2564 (ช่วงที่ 2)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 1 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 2)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมไทย
  • 50 คน
  • (หน้า 9)
 • คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์)
  • การออกแบบภายใน
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ประยุกตศิลปศึกษา
  • เครื่องเคลือบดินเผา
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • การออกแบบเครื่องแต่งกาย-โครงการพิเศษ
  • 278 คน
  • (หน้า 12)
 • คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านศิลปะและการออกแบบ)
  • ประยุกตศิลปศึกษา
  • เครื่องเคลือบดินเผา
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • 30 คน
  • (หน้า 19)
 • คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)
  • ออกแบบภายใน
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ประยุกตศิลปศึกษา
  • เครื่องเคลือบดินเผา
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • การออกแบบเครื่องแต่งกาย-โครงการพิเศษ
  • 15 คน
  • (หน้า 22)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • เทคโนโลยีการศึกษา-โครงการพิเศษ
  • การศึกษาตลอดชีวิต
  • 25 คน
  • (หน้า 25)
 • คณะศึกษาศาสตร์ (โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่)
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • 30 คน
  • (หน้า 27)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio)
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
  • ธุรกิจวิศวกรรม
  • 325 คน
  • (หน้า 29)
  • เทคโนโลยีชีวภาพ-โครงการพิเศษ
  • เทคโนโลยีอาหาร-โครงการพิเศษ
  • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมเคมี-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมงานชีวภาพ-โครงการพิเศษ
  • ธุรกิจวิศวกรรม-โครงการพิเศษ
  • 150 คน
  • (หน้า 35)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
  • ธุรกิจวิศวกรรม
  • 175 คน
  • (หน้า 40)
  • เทคโนโลยีชีวภาพ-โครงการพิเศษ
  • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมเคมี-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ-โครงการพิเศษ
  • ธุรกิจวิศวกรรม-โครงการพิเศษ
  • 100 คน
  • (หน้า 43)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง MOA)
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
  • ธุรกิจวิศวกรรม
  • 363 คน
  • (หน้า 46)
 • คณะดุริยางคศาสตร์
  • การแสดงดนตรี-โครงการพิเศษ
  • ดนตรีแจ๊ส-โครงการพิเศษ
  • ดนตรีเชิงพาณิชย์-โครงการพิเศษ
  • ธุรกิจดนตรีและบันเทิง-โครงการพิเศษ
  • 55 คน
  • (หน้า 49)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • ธุรกิจการเกษตร
  • ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
  • 300 คน
  • (หน้า 55)
 • คณะวิทยาการจัดการ (โครงการรับนักศึกษาเด็กดีมี Portfolio)
  • การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ-โครงการพิเศษ
  • การตลาด-โครงการพิเศษ
  • การจัดการโรงแรม-โครงการพิเศษ
  • การจัดการธุรกิจและภาษา-โครงการพิเศษ
  • การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท์-โครงการพิเศษ
  • การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศโครง-การพิเศษ
  • การจัดการการท่องเที่ยว-โครงการพิเศษ
  • การจัดการชุมชน
  • รัฐประศาสนศาสตร์-โครงการพิเศษ
  • การบัญชี-โครงการพิเศษ
  • 360 คน
  • (หน้า 57)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio)
  • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อธุรกิจ-โครงการพิเศษ
  • นิเทศศาสตร์-โครงการพิเศษ
  • 30 คน
  • (หน้า 67)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 2,286 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบเฉพาะทาง

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 กันยายน – 29 ตุลาคม 2563
 • (หน้า 8)

คำแนะนำ

 • กรุณาตรวจสอบประกาศจากมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ เพื่อรับข้อมูลล่าสุดจากสถาบัน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: