TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยบูรพา 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยบูรพา 2564

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
 • โครงการเพชรตะวันออก
 • โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU
 • โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
 • โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง
 • โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)
 • โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
 • โครงการ สอวน.
 • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี
 • โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 1)
 • โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 1)
 • โครงการทับทิมสยาม
 • โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ครั้งที่ 1)
 • โครงการรับบุคคลสำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ม.บูรพา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
 • โครงการคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบ เท่าเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

คณะที่เปิดรับ

 • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • คณะดนตรีและการแสดง
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะโลจิสติกส์
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะเทคโนโลยีทางทะเล/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะอัญมณี/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาเขตสระแก้ว
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร/วิทยาเขตเขตสระแก้ว
  • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ/วิทยาเขตสระแก้ว
  • 584 คน
  • (หน้า 2)
 • โครงการเพชรตะวันออก
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
  • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะโลจิสติกส์
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • คณะสหเวชศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะเทคโนโลยีทางทะเล/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะอัญมณี/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาเขตสระแก้ว
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร/วิทยาเขตสระแก้ว
  • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ/วิทยาเขตสระแก้วรวม
  • 554 คน
  • (หน้า 6)
 • โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
  • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
  • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะโลจิสติกส์
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะเทคโนโลยีทางทะเล/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะอัญมณี/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาเขตสระแก้ว
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร/วิทยาเขตสระแก้ว
  • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ/วิทยาเขตสระแก้ว
  • 462 คน
  • (หน้า 10)
 • โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
  • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะโลจิสติกส์
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • คณะสหเวชศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะอัญมณี/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาเขตสระแก้ว
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร/วิทยาเขตสระแก้ว
  • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ/วิทยาเขตสระแก้ว
  • 400 คน
  • (หน้า 14)
 • โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะโลจิสติกส์
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะเทคโนโลยีทางทะเล/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะอัญมณี/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาเขตสระแก้ว
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร/วิทยาเขตสระแก้ว
  • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ/วิทยาเขตสระแก้ว
  • 404 คน
  • (หน้า 18)
 • โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะโลจิสติกส์
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะเทคโนโลยีทางทะเล/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะอัญมณี/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาเขตสระแก้ว
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร/วิทยาเขตสระแก้ว
  • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ/วิทยาเขตสระแก้ว
  • 420 คน
  • (หน้า 21)
 • โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะอัญมณี/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาเขตสระแก้ว
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร/วิทยาเขตสระแก้ว
  • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ/วิทยาเขตสระแก้ว
  • 179 คน
  • (หน้า 24)
 • โครงการ สอวน.
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะอัญมณี/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาเขตสระแก้ว
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร/วิทยาเขตสระแก้ว
  • 258 คน
  • (หน้า 26)
 • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 1)
  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะเทคโนโลยีทางทะเล/วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะอัญมณี/วิทยาเขตจันทบุรี
  • 335 คน
  • (หน้า 28)
 • โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 1)
  • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาเขตสระแก้ว
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร/วิทยาเขตสระแก้ว
  • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ/วิทยาเขตสระแก้ว
  • 220 คน
  • (หน้า 29)
 • โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 1)
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร/วิทยาเขตสระแก้ว
  • 80 คน
  • (หน้า 30)
 • โครงการทับทิมสยาม
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • 41 คน
  • (หน้า 31)
 • โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • 190 คน
  • (หน้า 32)
 • โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ครั้งที่ 1)
  • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • 30 คน
  • (หน้า 33)
 • โครงการรับบุคคลสำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ม.บูรพา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • 2 คน
  • (หน้า 34)
 • โครงการคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาเขตสระแก้ว
  • 100 คน
  • (หน้า 35)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5-19 มกราคม 2564

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: