TCAS64 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2564

TCAS64 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพยาบาลศาสตร์

รอบที่เปิดรับ

 • รอบที่ 1
  • พอร์ตฟอริโอ 28 คน
  • โควตาศิลปวัฒนธรรม 2 คน
  • (กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในทุกแผนการเรียน)
  • (มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50)
 • รอบ 2
  • โควตา 80 คน
  • (สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในทุกแผนการเรียน)
 • รอบ 3
  • Admission ไม่เปิดรับ
 • โควตา คณะดำเนินการเอง
  • สำหรับผู้จบปริญญาตรี ทุกสาขา 15 คน
   • (มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50)
  • สำหรับผู้จบผู้ช่วยพยาบาล มมส. 5 คน
   • (มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

TCAS64 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2564

เพิ่มเติม