TCAS64 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2564

TCAS64 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ

รอบที่ 1 Portfolio

 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 15 คน
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 5 คน
 • โควตา วมว.
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 คน
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 5 คน
 • โควตา ผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 คน
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 5 คน
 • (หน้า 2, 5)

รอบที่ 2 Quota

 • โควตาพื้นที่
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 15 คน
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 5 คน
 • โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 20 คน
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 10 คน
 • (หน้า 3, 6)

รอบที่ 3 Admission

 • โครงการ พสพท.
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 คน
 • แอดมิดชั่น
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 คน
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 5 คน
 • (หน้า 4, 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์