TCAS64 รอบ 1 โครงการ Young Smart TSU 2021 ม.ทักษิณ 2564

TCAS64 รอบ 1 โครงการ Young Smart TSU 2021 ม.ทักษิณ 2564

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ Young Smart TSU 2021 TCAS รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
  • เกษตรศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
  • 90 คน
  • (หน้า 2)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  • 80 คน
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • 40 คน
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • 210 คน
  • (หน้า 8)
 • คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
  • นิติศาสตร์
  • 30 คน
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สาธารณสุขชุมชน
  • 50 คน
  • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 500 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (อยู่ในระบบ TCAS)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ตามแต่ละคณะกำหนด

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 กันยายน 2563 – 29 มกราคม 2564
 • (หน้า 14)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์