ปฏิทิน TCAS64 ม.สงขลานครินทร์ 2564

ปฏิทิน TCAS64 ม.สงขลานครินทร์ 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศกำหนดการการรับสมัครเข้าคัดเลือกต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

กําหนดการ

 • รอบ 1 Portfolio
  • รับสมัคร : 5-14 มกราคม 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 3 กุมภาพันธ์ 2564
  • สอบสัมภาษณ์ : 6 กุมภาพันธ์ 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 10 กุมภาพันธ์ 2564
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
  • สละสิทธิ์ : 24-25 กุมภาพันธ์ 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : 26 กุมภาพันธ์ 2564
 • รอบ 2 Quota
  • รับสมัคร : 3 – 11 มีนาคม 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 5 พฤษภาคม 2564
  • สอบสัมภาษณ์ : 6-7 พฤษภาคม 2564
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 10-11 พฤษภาคม 2564
  • สละสิทธิ์ : 12-13 พฤษภาคม 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : 17 พฤษภาคม 2564
 • รอบ 3 Admission
  • รับสมัคร : 7 – 15 พฤษภาคม 2564
  • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 26 พฤษภาคม 2564
  • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 1 มิถุนายน 2564
  • สอบสัมภาษณ์ : 7-8 มิถุนายน 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : 10 มิถุนายน 2564
 • รอบ 4 Direct Admission
  • รับสมัคร : 3 – 10 มิถุนายน 2554
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ : 11 – 14 มิถุนายน 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 14-15 มิถุนายน 2564

โครงการที่เปิดรับ

 • รอบ 1 Portfolio
  • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  • โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
  • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
  • โครงการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ ที่มีผลงาน สิ่งประดิษฐ์สมองกล
  • โครงการพิเศษของคณะ/วิทยาเขต
 • รอบ 2 Quota
  • โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ (โควตาภูมิภาค)
  • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
  • โครงการ สอวน.
  • โครงการ วมว.
  • โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา
  • โครงการความสามารถด้านกีฬา
  • โครงการคณะรับเอง

เพิ่มเติม

ปฏิทิน TCAS64 ม.สงขลานครินทร์ 2564

ปฏิทิน TCAS64 ม.สงขลานครินทร์ 2564

รับข่าวสารเพิ่มเติม

ปฏิทิน TCAS64 ม.สงขลานครินทร์ 2564

เอกสารเพิ่มเติม