รับตรง64 โครงการครูรักษ์ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2564

รับตรง64 โครงการครูรักษ์ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเข้าศึกษาต่อเป็นครูรุ่นใหม่ โครงการครูรักษ์ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2563
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
 • เป็นนักเรียนยากจนตามความหมายในประกาศนี้
 • ผู้ขอรับทุน และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษา ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
 • เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม
 • (หน้า 2, 8)

ทุนการศึกษา

 • ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนเฉลี่ยทุนละ 150,000 บาท/ปี/ทุน ซึ่งประกอบด้วย
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 บาท/ปี
  • ค่าที่พัก 2,000 บาท/เดือน
  • ค่าครองชีพ 6,000 บาท/เดือน
  • ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น 2,000 บาท/เดือน

เงื่อนไข

 • เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ และกลับไปปฏิบัติงานในโรงเรียนลักษณะพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ระดับตำบลตามภูมิลำเนาบ้านเกิดของผู้รับทุน

จำนวนที่รับ

 • 31 ทุน
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 31 ตุลาคม 2563
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์