TCAS64 รอบ 1 กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

TCAS64 รอบ 1 กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร TCAS รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 210 คน
 • สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร-หลักสูตรนานาชาติ 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร-หลักสูตรนานาชาติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • หากมีผลการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 240 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (อยู่ในระบบ TCAS)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1-21 ตุลาคม 2563
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์