รับตรง64 ปริญญาตรี เทียบเรียน/ต่อเนื่อง ม.แม่โจ้ (รอบ 1 Portfolio)

รับตรง64 ปริญญาตรี เทียบเรียน/ต่อเนื่อง ม.แม่โจ้ (รอบ 1 Portfolio)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเรียน/ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1 Portfolio)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • พืชไร่
  • การส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร
  • การส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร-ภาคพิเศษ/เสาร์อาทิตย์
  • (หน้า 3)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การผลิตสุกร
  • โคนมและโคเนื้อ
  • สัตว์ปีก
  • (หน้า 3)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำ
  • การประมง
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยพลังงานทดแทน
  • วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
  • (หน้า 5)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การเงิน
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • (หน้า 5)
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • (หน้า 6)
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การสื่อสารดิจิตอล
  • (หน้า 6)
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช (หน้า 3)
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หน้า 4)
  • การตลาด (หน้า 6)
  • การจัดการชุมชน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช (หน้า 3)
  • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (หน้า 5)
  • การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หน้า 6)
  • การเมืองและการปกครองท้องถิ่น (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นผู้มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 775 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์