TCAS64 รอบ 1 วิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ SIIE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2564

TCAS64 รอบ 1 วิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ SIIE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ SIIE คณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS64 รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ (School of International & Interdisciplinary Engineering Programs : SIIE) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • Biomedical Engineering
  • Chemical Engineering
  • Civil Engineering
  • Computer Innovation Engineering
  • Electrical Engineering
  • Engineering Management and Entrepreneurship
  • Energy Engineering
  • Financial Engineering
  • Industrial Engineering and Logistics management
  • Mechanical Engineering
  • Robotics & AI Engineering
  • Software Engineering
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียน/ผลงาน/ผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 470 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่น ผลการเรียน/ผลงาน/ผลการสอบ
 • ยื่น Personal Statement, Recommendation Letters
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (อยู่ในระบบ TCAS)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 กันยายน – 5 ตุลาคม 2563
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์