โครงการรับตรง ภาคปกติ (ครั้งที่ 2) ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2557

โครงการรับตรง ภาคปกติ (ครั้งที่ 2) ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 เมษายน – 2 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรและชีวภาพ
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าระดับอนุปริญญา 3 ปี
 • กรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือหลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จากสำนักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า และใช้ประกอบการรับสมัครเรียน ระดับปริญญาตรีได้

จำนวนรับ

 • รวม 3160 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • สมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์