TCAS64 รอบ 2 โควตา 3 โครงการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 2 โควตา 3 โครงการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ TCAS64 รอบ 2 โควตา Quota 3 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ – โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

 • เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่การรับสมัคร 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สระแก้ว
 • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัค รต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เคยศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดข้างต้นตลอดหลักสูตร
  • หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดข้างต้นตลอดหลักสูตร
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
  • หรือ กำลังศึกษาในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ – โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

 • เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่การรับสมัครคือจังหวัดตราด สระแก้ว
 • ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตราด หรือสระแก้ว
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตราด หรือสระแก้ว
 • ปัจจุบัน ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ของจังหวัดตราด หรือสระแก้ว ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ – โครงการโอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • หรือ กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยาของมูลนิธิ สอวน. ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของ สสวท. ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
  • และ ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้ารับการแข่งขันดังกล่าว
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 78 คน
  • ชลบุรี 18 คน
  • ระยอง 11 คน
  • จันทบุรี 8 คน
  • ตราด 7 คน
  • นครนายก 10 คน
  • พระนครศรีอยุธยา 15 คน
  • สมุทรสงคราม 4 คน
  • สระแก้ว 5 คน
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ 2 คน
  • ตราด 1 คน
  • สระแก้ว 1 คน
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา 3 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบวิชาสามัญ
 • ยื่นผลการสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท.
 • สอบสัมภาษณ์
 • (อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 8, 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 17 มีนาคม 2564
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์