TCAS64 รอบ 1 Portfolio ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 1 Portfolio โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • วิศวกรรมธรณี
  • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเซรามิก
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมโลหการ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมอากาศยาน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
  • วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  • (ไม่จำกัดจำนวน)
 • กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • (10 คน)
 • เทคโนโลยีดิจิตอล
  • ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
  • ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สารสนเทศศึกษา
  • (5 คน)
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิตอล
  • (2 คน)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
  • การจัดการการตลาด
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การประกอบการ
  • (2 คน)
 • กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (2 คน)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (10 คน)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นนักกีฬาในประเภทกีฬาตามที่กำหนด
  • กรีฑา
  • ว่ายน้ำ
  • บาสเกตบอล
  • ฟุตบอล
  • วอลเลย์บอล
  • กอล์ฟ
  • เซปักตะกร้อ
  • ดาบสากล
  • เทควันโด
  • เทนนิสเทเบิล
  • เทนนิส
  • แบดมินตัน
  • ยิงปืน
  • ฮอกกี้
  • วอลเลย์บอลชายหาด
  • เปตอง
  • เรือพาย
  • ลีลาศ
  • ฟุตซอล
  • หมากกระดาน
  • ครอสเวิร์ด
  • มวยสากลสมัครเล่น
  • มวยไทยสมัครเล่น
  • ดาบไทย
  • ลอนโบว์ส
  • หรือ ชนิดกีฬาอื่นๆ เพิ่มเติมโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
 • มีคุณสมบัติทางด้านกีฬาข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
  • ได้ตำแหน่งชนะเลิศหรือชนะเลิศกีฬาในระดับจังหวัด
  • เป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่จังหวัดไม่ได้จัดแข่งขัน
  • มีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 60 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1-21 ตุลาคม 2563
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์