TCAS64 รอบ 1 นร.ที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 นร.ที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ TCAS64 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio โครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Grade 12 หรือ Year 13 (หรือสำเร็จการศึกษา มาแล้วไม่เกิน 1 ปีการศึกษา)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL (Internet-based) — ไม่ต่ำกว่า 100 หรือ
  • IELTS (Academic) — ไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือ
  • CU-TEP & Speaking — ไม่ต่ำกว่า 110
 • มีผลการสอบ BMAT (Biomedical Admission)
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 24 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลคะแนน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 16-30 กันยายน 2563
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์