ปฏิทิน TCAS64 รอบ 1 Portfolio ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2564

ปฏิทิน TCAS64 รอบ 1 Portfolio ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศกำหนดการการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

กำหนดการ

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต … 1 ตุลาคม 2563 – 6 มกราคม 2564
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร … 1 ตุลาคม 2563 – 6 มกราคม 2564
 • สมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS … 5 มกราคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ … 12 มกราคม 2564
 • สอบสัมภาษณ์พร้อมยื่น Portfolio … 21-22 มกราคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก … 22 กุมภาพันธ์ 2564
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ … 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
 • สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 1 … 24-25 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา … 27 กุมภาพันธ์ 2564
 • ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ … 28 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2564
 • รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมเข้าศึกษา … 10-11 มีนาคม 2564

รับข่าวสารเพิ่มเติม

อื่นๆ

ปฏิทิน TCAS64 รอบ 1 Portfolio ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2564