TCAS64 รอบ 1 Portfolio โครงการลูกแสดทอง ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio โครงการลูกแสดทอง ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 1 Portfolio โครงการลูกแสดทอง ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • วิศวกรรมธรณี
  • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเซรามิก
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมโลหการ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมอากาศยาน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
  • วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  • (ไม่จำกัดจำนวน)
 • กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • (20 คน)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล
  • ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
  • ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สารสนเทศศึกษา
  • (2 คน)
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิตอล
  • (1 คน)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
  • การจัดการการตลาด
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การประกอบการ
  • (5 คน)
 • กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (5 คน)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (5 คน)
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • (1 คน)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของบุคลากรประจำที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังปฏิบัติงานอยู่
  • หรือ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1-21 ตุลาคม 2563
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์