TCAS64 รอบ 1 Portfolio บุตรเกษตรกรภาคอีสาน ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio บุตรเกษตรกรภาคอีสาน ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 1 Portfolio โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเซรามิก
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโลหการ
  • วิศวกรรมอากาศยาน
  • วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
  • วิศวกรรมธรณี
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (ไม่จำกัดจำนวน)
 • กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • (30 คน)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
  • การจัดการการตลาด
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การประกอบอาหาร
  • (2 คน)
 • กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (10 คน)
 • สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (5 คน)
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • (5 คน)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 4 ภาคเรียน แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม แต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1-21 ตุลาคม 2563
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์