ปฏิทิน TCAS64 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564

ปฏิทิน TCAS64 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศกำหนดการการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

รอบที่ 1 Portfolio

 • กำหนดการรับสมัคร : 5 – 20 มกราคม 2564
 • คะแนนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก : GPAX/GPA/เอกสารอื่นๆ
 • สาขาวิชาที่เปิดรับ : บางสาขาวิชา
 • ประกาศผลการคัดเลือก : 22 กุมภาพันธ์ 2564
 • ยืนยันสิทธิ์ : 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
 • สละสิทธิ์ : 24-25 กุมภาพันธ์ 2564
 • ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์ : 27 กุมภาพันธ์ 2564
 • ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน) – 1 – 15 มีนาคม 2564

รอบที่ 2 โควตา

 • กำหนดการรับสมัคร : 1 – 15 มีนาคม 2564
 • คะแนนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก : GPAX/GPA/PAT/วิชาสามัญ
 • สาขาวิชาที่เปิดรับ : ทุกสาขาวิชา
 • ประกาศผลการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 2564
 • ยืนยันสิทธิ์ : 10-11 พฤษภาคม 2564
 • สละสิทธิ์ : 12-13 พฤษภาคม 2564
 • ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์ : 15 พฤษภาคม 2564
 • ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน) : 17 – 31 พฤษภาคม 2564

รอบที่ 3 Admission

 • กำหนดการรับสมัคร : 7 – 15 พฤษภาคม 2564
 • คะแนนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก
  • Admission 1 : PAT/วิชาสามัญ
  • Admission 2 : เกรด/ สาขา
 • วิชาที่เปิดรับ : ทุกสาขาวิชา
 • ประกาศผลการคัดเลือก
  • Admission 1 : 26 พฤษภาคม 2564
  • Admission 2 : 1 มิถุนายน 2564
 • ยืนยันสิทธิ์
  • Admission 1 : 26-27 พฤษภาคม 2564
  • Admission 2 : อัตโนมัติ
 • สละสิทธิ์ไม่ : ไม่อนุญาต
 • ตรวจสอบสถานะการยืนยัน : 10 มิถุนายน 2564
 • ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา : ไม่ได้ระบุ

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ

 • กำหนดการรับสมัคร : 3 – 9 มิถุนายน 2564
 • คะแนนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก : O-NET/PAT
 • สาขาวิชาที่เปิดรับ : บางสาขาวิชา
 • ประกาศผลการคัดเลือก : 15 มิถุนายน 2564
 • อื่นๆ : รอติดตาม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เพิ่มเติม

ปฏิทิน TCAS64 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564